Aanmelding nieuwe leerlingen

De inschrijving van nieuwe leerlingen kan alleen gebeuren na overlegging van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Uit deze verklaring blijkt dat de leerling recht heeft op speciale begeleiding die aansluit op zijn/haar onderwijsbehoefte. Met deze verklaring maakt u bij ons een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat eerste gesprek praten we onder andere over:

  • de voorgeschiedenis van uw aangemelde zoon/dochter (het afgelegde traject op de basisschool);
  • de organisatie van onze school;
  • de instroom in de groep;
  • de toekomstmogelijkheden van uw kind.

Als het gaat om de overstap van een reguliere basisschool uit de omgeving naar SBO van Heuven Goedhart zal Cindy als sbo- en gedragsspecialist contact opnemen met de huidige basisschool van de leerling. Er worden afspraken gemaakt voor een bezoek aan de school waar de leerling gedurende een dagdeel geobserveerd zal worden. Ook wordt inzage gevraagd in het dossier. Met deze observatiegegevens stelt Cindy een advies op waaruit blijkt of wij aan de onderwijsbehoefte van de nieuwe leerling tegemoet kunnen komen. Als dat het geval is, zullen met school en ouders afspraken gemaakt worden voor de kennismaking. Bij die kennismaking gaat het om een voorlopige plaatsing. Als dat goed gaat en wij zien perspectief om de leerling verder te helpen bij diens ontwikkeling, wordt de plaatsing definitief gemaakt.

Tijdens de hele procedure is er steeds nauw contact met Ingrid van Dongen – onze contactpersoon van Primair Passend Onderwijs Rotterdam – en met de intern begeleider van de afleverende school.


Proefplaatsingen

Op SBO van Heuven Goedhart kunnen leerlingen ook voor een vooraf afgesproken periode geplaatst worden ter observatie. Dit gebeurt in overleg met de schoolcontactpersoon van PPO, met de intern begeleider van de eigen basisschool en met de ouders van de leerling. Uitgangspunt is dat gekeken wordt of plaatsing op SBO van Heuven Goedhart een passende oplossing is voor uw zoon/dochter.

Tijdens de proefplaatsing wordt de leerling geobserveerd en vindt overleg plaats met basisschool van afkomst. Na de proefplaatsing vindt een eindevaluatie plaats waarin een advies wordt gegeven. Dit advies kan (1) definitieve plaatsing op SBO van Heuven Goedhart zijn, (2) terugplaatsing naar de school van afkomst of (3) verwijzing naar een andere vorm van speciaal onderwijs. Het advies wordt besproken met de ouders en de schoolcontactpersoon van PPO. Voor een proefplaatsing is geen TLV nodig.