Op SBO van Heuven Goedhart hebben de leerlingen veel uiteenlopende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.
Om ervoor te zorgen dat we de kwaliteit van ons onderwijs, ons pedagogisch handelen, de resultaten en de veiligheid goed kunnen monitoren, analyseren en verbeteren, wordt o.a. het zorgplan geschreven.

De intern begeleider en de gedragsspecialist zijn verantwoordelijk voor de inhoud van dit zorgplan. Vervolgens borgen zij de afspraken in de gehele school.

Twee keer per jaar overleggen de directeur, de intern begeleider, de gedragsspecialist, de schoolcontactpersoon van PPO en de schoolmaatschappelijk werker over de zorg op schoolniveau.
De interventies die hieruit voortvloeien worden met onze Medezeggenschapsraad besproken.

Hieronder vindt u het zorgplan van schooljaar 2018-2019.